Πρόστιμα σε ΑΕΚ και Μπίσετ

Χρηματικό πρόστιμο στην ομάδα βόλεϊ της ΑΕΚ

Διαβάστε αναλυτικά οι αποφάσεις:

«Δικάζοντας βάσει του φύλλου αγώνος ΑΕΚ – ΜΕΝΤ της 21ης-3-2015 και λαμβάνοντας υπόψη τα από 26-3-2015 έγγραφα απολογητικά υπομνήματα που κατέθεσαν οι εγκαλούμενοι, όπως και το βίντεο του αγώνος:

α) επιβάλλει στον αθλητή JULIAN BISSETE χρηματικό πρόστιμο εκατό (100) ευρώ για ανάρμοστη συμπεριφορά του προς τους θεατές του αγώνα (αρ. 3α και 12 του πειθαρχικού κανονισμού της ΕΣΑΠ) κατ΄ ορθή επιτρεπτή μεταβολή κατηγορίας από την αρχικώς αποδοθείσα σε αυτόν κατηγορία της υβριστικής συμπεριφοράς και β) απαλλάσσει το ΤΑΑ MENT.

Δικάζοντας βάσει του φύλλου αγώνος ΑΕΚ – ΜΕΝΤ της 21ης-3-2015 και λαμβάνοντας υπόψη το από 27-3-2015 έγγραφο απολογητικό υπόμνημα που κατέθεσε το εγκαλούμενο ΤΑΑ, όπως και το βίντεο του αγώνος:

γ) επιβάλλει στο ΤΑΑ ΑΕΚ χρηματικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ ως πειθαρχική ποινή για παράπτωμα μη ιδιαίτερης βαρύτητας (αρ. 17 § 2Α περ. β του πειθαρχικού κανονισμού της ΕΣΑΠ)».